REGULAMIN ZWOLNIEŃ I USPRAWIEDLIWIEŃ NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W BEŁCHATOWIE

 

 Zasady zwalniania uczniów

 1. Wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności nauczyciel uczący w danej klasie lub dyrektor ,ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu na osobistą, pisemną lub telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna prawnego, a w sytuacjach nagłych sms- em.
 2. Każde zwolnienie ucznia wychowawca odnotowuje w e-dzienniku.
 3. Od momentu zwolnienia ucznia z zajęć pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo ucznia w drodze do domu, jak i w godzinach, kiedy powinien być w szkole odpowiada jego rodzic/opiekun prawny.
 4. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły wpisuje mu się nieobecność z przyczyn szkolnych.

 

Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia

 1. Uczeń chory, narzekający na złe samopoczucie  może być zwolniony ze szkoły z zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z: – zapewnieniem uczniowi pierwszej pomocy i w razie potrzeby pomocy medycznej; – powiadomieniem rodziców/ opiekunów ucznia o złym samopoczuciu dziecka i skonsultowaniem z nimi wszystkich działań.
 3. Nauczyciel przekazuje chore dziecko pod opiekę pielęgniarki szkolnej, która decyduje, czy uczeń może zostać w szkole.
 4. Pielęgniarka w przypadku stwierdzenia, iż złe samopoczucie ucznia jest uzasadnione jakąś dolegliwością, powiadamia telefonicznie rodziców i prosi o przybycie do szkoły.
 5. Do czasu przybycia rodziców uczeń pozostaje pod opieką osoby dorosłej, najlepiej pielęgniarki szkolnej.

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów

 1. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych uczniów powinno być dokonywane w formie pisemnej, przez e-dziennik, telefonicznie, a w szczególnych sytuacjach sms-em.
 2. Nieobecność automatycznie staje się nieusprawiedliwioną i jest traktowana jak wagary, jeśli uczeń samowolnie opuści szkołę bez pisemnego lub telefonicznego usprawiedliwienia (zwolnienia) w dniu nieobecności.
 3. W przypadku nieobecności ciągłej, trwającej powyżej tygodnia wychowawca klasy zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami/ lub uczniem pełnoletnim i wyjaśnić zaistniałą sytuację.

 

  Formy usprawiedliwiania nieobecności

 1. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach może być dostarczone w formie pisemnej na odpowiednich drukach, przez e-dziennik, telefonicznie lub sms-em.
 2. Usprawiedliwienie uczeń dostarcza wychowawcy klasy w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.
 3. W wyjątkowych sytuacjach /nagła choroba rodzica, opiekuna prawnego, zdarzenia losowe uniemożliwiające dostarczenie w terminie oświadczenia/ oświadczenie może zostać przekazane z opóźnieniem lub w innej formie.
 4. W sytuacjach częstych absencji ucznia wychowawca lub pedagog szkolny informują o tym rodziców telefonicznie lub na piśmie.
 5. Zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego i języka obcego dokonuje Dyrektor szkoły, wydając stosowne zarządzenie.

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów pełnoletnich

 W związku z tym, że „zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych nie są tylko kwestią organizacyjną i porządkową, lecz stanowią ważny element procesu wychowawczego realizowanego przez szkołę względem wszystkich uczniów, także tych pełnoletnich, a wychowanie w szkole obejmuje również wdrożenie ucznia do sumiennego wywiązywania się z obowiązków, ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów pełnoletnich.

 1. Uczniowie pełnoletni mają prawo zwrócić się do wychowawcy z prośbą o usprawiedliwienie swoich nieobecności.
 2. W przypadku, gdy pełnoletni uczeń nie wyrazi pisemnego sprzeciwu, wychowawca ma prawo informować rodziców o nieobecnościach ucznia.
 3. Uczeń pełnoletni sam zwalnia się z zajęć lekcyjnych, z powodu złego stanu zdrowia. Wychowawca informuje rodziców o sytuacji ucznia w szkole.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support