Koła

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE – [Kliknij i sprawdź terminy]

 

Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego:

– artsytyczne (teatralno-woklane);
– dziennikarskie;
– wyrównwcze dla uczniów gimnazjum;
– rewalidacyjne dla uczniów liceum;
– konsultacje dla uczniw zainteresowanych dodatkowym opracowaniem materiału bieżącego lub powtórzeniem zagadnień wczesniej opracowanych.

Zapraszamy !


Koło Dziennikarskie:

Prowadzący – Aneta Hoffmann
Adresowane jest do gimnazjalistów i licealistów
Tworzymy wspólnie gazetkę szkolną „POD LUPĄ”

Cele programu:

1. Cele ogólne:
• sprzyjanie intelektualnemu rozwojowi ucznia,
• przygotowanie do krytycznego odbioru mediów oraz segregowania informacji i ich pozyskiwania z różnych źródeł,
• kształtowanie postaw sprzyjających zainteresowaniu literaturą,
• poznanie i nabycie umiejętności stosowania różnorodnych stylów wypowiadania się
– dostosowanych do sytuacji, zgodnych z zasadami etyki dziennikarskiej
• wpajanie szacunku dla polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego,
• pobudzanie do refleksji nad otaczającą rzeczywistością i naturą człowieka oraz tworzenie własnego światopoglądu opartego na wartościach etycznych i moralnych oraz nabywanie umiejętności bycia obiektywnym w ocenie ludzi i zdarzeń,
• rozwijanie postawy szacunku dla pracy drugiego człowieka, odpowiedzialności za własną pracę oraz umiejętności współpracy w zespole, przyswojenie postaw rzetelności i uczciwości w pracy dziennikarza.

2. Cele szczegółowe:
• przybliżenie historii rozwoju mediów,
• doskonalenie umiejętności sprawnego, celowego notowania i selekcjonowania informacji oraz właściwego doboru źródeł informacji,
• przedstawienie i charakterystyka gatunków informacyjnych, publicystycznych i pogranicznych,
• przygotowanie do samodzielnego redagowania wypowiedzi dziennikarskich,
• poznanie elementów prawa prasowego i autorskiego,
• poznanie i kompetentne posługiwanie się słownictwem charakterystycznym dla środowiska dziennikarzy,
• kształtowanie umiejętności odróżniania opinii od informacji,
• wskazywanie elementów perswazji i manipulacji w przekazie reklamowym,
• rozbudzanie zainteresowania językiem tworzywem pracy dziennikarza,
• zdobycie umiejętności obsługi i składu komputerowego gazetki szkolnej oraz jej redagowania i wydawania,
• zdobycie umiejętności klasyfikacji czasopism i ich właściwego doboru do harmonijnego rozwoju własnych zainteresowań.

Treści programowe

Moduł 1 – Historia mediów w świecie:
• prasa,
• radio,
• fotografia, telewizja,
• Internet.

Moduł 2 – Sztuka notowania:
• tabela, wykres, mapa mentalna,
• notatka a notatka prasowa,
• metoda 6 pytań: co? kto? gdzie? kiedy? jak? dlaczego?

Moduł 3 – Gromadzimy i zapisujemy informacje:
• warsztat informacyjny dziennikarza,
• źródła informacji,
• sposoby przekazywania informacji czytelnikom (gatunki informacyjne: flesz, news, kronika wydarzeń, notatka prasowa, przegląd prasy, recenzja, reportaż, sprawozdanie, sylwetka, wywiad, wzmianka, zapowiedź).

Moduł 4 – Praca dziennikarza:
• zagadnienia etyki dziennikarskiej, elementy prawa prasowego,
• rola prasy (informacyjna, opiniotwórcza, public relation, reklama),
• słowniczek dziennikarza,
• wizyta w: redakcji, wydawnictwie, radiu, telewizji.

Moduł 5 – Gatunki publicystyczne i pograniczne:
• gatunki publicystyczne (artykuł, artykuł wstępny, debata, felieton, komentarz prasowy, list do redakcji, polemika),
• gatunki pograniczne (esej).

Moduł 6 – Struktura tekstu dziennikarskiego:
• tytuł, podtytuł, śródtytuł; akapity, dzielenie tekstu,

Moduł 7 – Klasyfikacja czasopism:
• od dziennika do rocznika, temat (np. medyczne,
• czasopisma: kryterium adresat (np. młodzieżowe, dla kobiet, dla wędkarzy),literackie); kryterium

Moduł 8 – Reklama:
• reklamowy – budowa i tworzenie,
• cele oraz znaczenie ekonomiczne i społeczne reklamy,
• wartości negatywne i pozytywne kreowane przez reklamę.