Deklaracja dostępności serwisu mickiewicz.belchatow.pl

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony

www.mickiewicz.belchatow.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2012

Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.08.2016.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Renata Marczak, adres poczty elektronicznej: r.marczak@mickiewicz.belchatow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć do organu nadzorującego skargę, którą można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

organ nadzorujący: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bełchatowa

adres: 97-400 Bełchatów, ul. Edwardów 5

e-mail: e.mekarska@mickiewicz.belchatow.pl

tel. / fax : (044) 632 12 63

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Edwardów i od ulicy znajdującej się przy Przedszkolu Samorządowym nr 5. Do wejścia od strony ulicy Edwardów prowadzą schody i nie wyposażone jest ono w podjazd dla wózków. Przy wejściu od ulicy znajdującej się przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 znajduje się podjazd dla wózków.

Przed budynkiem od strony ulicy Edwardów wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Biurko osób dyżurujących znajduje się przy wejściu od ul. Edwardów.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, gabinet pielęgniarki, biblioteka, sale lekcyjne, stołówka, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych) na parterze. Do części sal lekcyjnych prowadzą schody i osoby niepełnosprawne nie mogą mieć do nich dostępu ze względu na brak windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pobliżu sekretariatu szkoły.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support