Deklaracja dostępności cyfrowej strony

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.mickiewicz.belchatow.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2012

Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.08.2016.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Renata Marczak, adres poczty elektronicznej: r.marczak@mickiewicz.belchatow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć do organu nadzorującego skargę, którą można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

organ nadzorujący: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bełchatowa

adres: 97-400 Bełchatów, ul. Edwardów 5

e-mail: e.mekarska@mickiewicz.belchatow.pl

tel. / fax : (044) 632 12 63

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Edwardów i od ulicy znajdującej się przy Przedszkolu Samorządowym nr 5. Do wejścia od strony ulicy Edwardów prowadzą schody i nie wyposażone jest ono w podjazd dla wózków. Przy wejściu od ulicy znajdującej się przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 znajduje się podjazd dla wózków.

Przed budynkiem od strony ulicy Edwardów wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Biurko osób dyżurujących znajduje się przy wejściu od ul. Edwardów.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, gabinet pielęgniarki, biblioteka, sale lekcyjne, stołówka, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych) na parterze. Do części sal lekcyjnych prowadzą schody i osoby niepełnosprawne nie mogą mieć do nich dostępu ze względu na brak windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pobliżu sekretariatu szkoły.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.