Dokumenty szkolne

Kalendarz zebrań i konsultacji z rodzicami 2023/2024

Kalendarz imprez szkolnych i środowiskowych 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Harmonogram dni wolnych w roku szkolnym 2023/2024

Szkolny system pracy na odległość w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie


Projekt edukacji ekologicznej  dla uczniów Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie finansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Koszt całkowity zadania 19 974,00 zł. Kwota dotacji: 16 977,00 zł.


MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych, także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie tradycji.


WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Nasi uczniowie są wszechstronnie przygotowani do pełnienia ważnych ról społecznych. Nasza placówka jest kreatywnym ośrodkiem społeczność lokalnej. Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania. Baza naszej szkoły zapewnia nam realizację wszelkich zadań dydaktycznych i wychowawczych. Nasi uczniowie korzystają z najnowocześniejszych zdobyczy technik informacyjnej i informatycznej, rozwijają swoje zainteresowania, zdolności, umiejętności i pasje.


PRAWA CZŁOWIEKA Trzecia Sesja Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność. Oto kilka najważniejszych zapisów Powszechną Deklarację Praw Człowieka:

 • Prawo do życia, wolności, równości i godności
 • Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania
 • Prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej
 • Zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania
 • Zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie
 • Zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia
 • Zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się z zobowiązań umownych

 


PRAWA DZIECKA Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa dziecka jest przyjęta przez Zgromadzenie ONZ Konwencja o Prawach Dziecka obowiązująca od 20 listopada 1989 roku. Konwencja obejmuje prawa i wolności osobiste, prawa socjalne, prawa kulturalne w tym prawo do nauki i prawa polityczne. Dzieckiem w rozumieniu Konwencji jest każda istota ludzka w wieku poniżej 18 lat, chyba, że zgodnie prawem odnoszącym się do dziecka uzyskała ona wcześniej pełnoletniość.

 • Prawo do życia i rozwoju,
 • Prawo do tożsamości i identyczności (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 • Prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
 • Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • Prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.
 • Prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • Prawo do ochrony zdrowia,
 • Prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
 • Prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
 • Prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • Prawo do informacji,
 • Prawo do znajomości swoich praw.
 • Prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

 


PRAWA UCZNIA Prawa ucznia wywodzą się z Konwencji o prawach dziecka, jak również wynikają z Ustawy o systemie oświaty. Oto kilkanaście zapisów z powyższych Kart:

 • Każdy uczeń posiada prawo do znajomości i dochodzenia swoich praw
 • Każdy uczeń ma prawo do nauki
 • Każdy uczeń ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego
 • Każdy uczeń ma prawo do równego traktowania wobec prawa
 • Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
 • Każdy uczeń ma prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów oraz prawo do swobodnej wypowiedzi, myśli, sumienia i wyznania
 • Każdy uczeń ma prawo do dostępu do informacji z różnych źródeł
 • Każdy uczeń ma prawo do swobodnego zrzeszania się
 • Każdy uczeń ma prawo do ochronny zdrowia
 • Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i wymaganiami
 • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 • Prawo organizowania życia szkolnego, wydawania gazetki szkolnej
 • Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
 • Prawo ucznia do dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości
 • Prawo ucznia do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Prawo ucznia do specjalnych form dydaktycznychPrawo uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie do pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami
 • Prawo ucznia niepełnosprawnego do zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
 • Prawo uczniów szczególnie uzdolnionych do indywidualnych programów nauczania
 • Prawo uczniów do równych warunków kształcenia
 • Prawo uczniów do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
 • Prawo uczniów do opieki przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • Prawo ucznia do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowanie i uzdolnienia

 


OBOWIĄZKI UCZNIA W placówka oświatowych takich jaką jest m.in. nasza szkoła, każdy uczeń oprócz posiadanych praw ma również swoje obowiązki, które mają za zadanie ułatwić prawidłowe funkcjonowanie dużych grup społecznych, uczyć odpowiedniego zachowania, wychowywać uczniów przez ukazania tego co dobre i nauczyć pewnych norm etycznych funkcjonujących w społeczeństwie.

 • Obowiązek noszenia stroju zgodnie z zasadami w statusie szkoły
 • Obowiązek szanowania symboli i tradycji państwowych, szkolnych, religijnych
 • Obowiązek szanowania poglądów i przekonań innych osób
 • Obowiązek okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz swoim koleżankom i kolegom
 • Obowiązek dbałości o mienie szkolne oraz przeciwdziałanie wszelakim przejawom niszczenia
 • Obowiązek wywiązywania się z nałożonych przez szkołę zadań
 • Obowiązek przeciwstawiania się wszelkim przejawom agresji, przemocy i wulgaryzmu
 • Obowiązek dbania o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów
 • Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach lekcyjnych
 • Obowiązek przestrzegania prawa zawartego w statucie szkoły

 


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support